Ekolog d.o.o.
procede vode sa deponija

Procedne vode sa deponijaAeraciona laguna

Pri odlaganju otpada na sanitarnu deponiju stvara se heterogena smeša otpada i to komunalnog, industrijskog i internog.
Voda koja se stvara i prodire u telo deponije potiče od atmosferskih voda, vlage prisutne u samom materijalu i perkulacija vode kroz završni pokrivni sloj deponije.

Ulazne količine vode i koncentracije polutanata procednih otpadnih voda sa tela deponije jako variraju.

  • Qsr=273 m3/dan
  • Qmax=838 m3/dan
  • BPK5=2 000-3 000mg/l
  • HPK=3 000-60 000mg/l
  • Ph=5.5-7.5
  • SM=200-2 000mg/l
  • Suspendovane materije = 200 - 2000 mg/l

Procedna voda kroz deponiju je jako opterećena i sadrži:

 • visoke koncenracije organskih materijala
 • neorgansko opterećenje
 • moguće prisustvo visoko patogenih bakterija i virusa.

Linija za prečišćavanje otpadnih voda sastoji se od sledećih tehnoloških postupaka:

 • separator ulja, voda i masti
 • automatska rešetka (mehanički predtretman)
 • kompenzacioni bazen
 • aeraciona i taložna laguna
 • adsorpciona filtracija
 • UV dezinfekcija.

Rad postrojenja je kompletno automatizovan. 
Praćenje kvaliteta vode na ulazu, u samom postrojenju i na izlazu se vrši u laboratoriji pri postrojenju.

Aeraciona laguna:
Primenjena tehnologija prečišćavanja otpadnih voda je aeraciona laguna sa dubinskom aeracijom po sistemu oksidacije u talasima. U aeracionoj laguni odvija se proces nitrifikacije i denitrifikacije. Dubinskom aeracijom vode pomoću niskopritisnih kompresora u bazenu aeracije stvara se aktivni mulj.

Primenjen je plivajući sistem razvoda vazduha do kompleta difuzora koji se nalaze na dnu i koji su pokretni što omogućava „ljuljuškanje“ kompleta difuzora i na taj način se višestruko povećava efikasnost rastvaranja kiseonika u vodi.
Na kraju aeracione lagune nalazi se taložna zavesa koja odvaja aeracionu od taložnog dela lagune. U taložniku dolazi do sedimentacije mulja a izbistrena voda prelazi u drugu tzv. sekundarnu taložnu lagunu. Ove dve taložne lagune su sistemom cevovoda povezane sa telom deponije i početkom aeracionog dela lagune.

Prečišćena voda iz posrtojenja zadovoljava parametre potrebne za upuštanje u recipijent druge kategorije reke.

POSTROJENJE ZA TRETMAN OTPADNIH VODA

Otpadne vode potiču od:

:-Pranja vozila za dovod smeća
- Dotoka vode sa betonskog platoa
- Procednih voda sa tela deponije

Na svom putu kroz deponiju voda
prihvata ili rastvara mnoge sastojke:

 • Visoke koncentracije organskih materija (BPK5)
 • Neorgansko opterećenje
 • Moguće prisustvo visoko patogenih bakterija i virusa


 

ReferenceAeracione lagune

Montaža primarnog taložnika aeracione laguneMontaža primarnog taložnika aeracione lagune
Montaža sistema aeracije u primarnoj aeracionoj laguniMontaža sistema aeracije u primarnoj aeracionoj laguni
Montaža sistema aeracije u primarnoj aeracionoj laguniMontaža sistema aeracije u primarnoj aeracionoj laguni
Kompresorska stanica


Kompresorska stanica
Montaža sistema aeracije u primarnoj aeracionoj laguniMontaža sistema aeracije u primarnoj aeracionoj laguni
Primarna aeraciona laguna neposredno pre puštanja u radPrimarna aeraciona laguna neposredno pre puštanja u rad
Primarna aeraciona laguna neposredno pre puštanja u radPrimarna aeraciona laguna neposredno pre puštanja u rad
Aeraciona laguna u radu

Aeraciona laguna u radu
Aeraciona laguna u raduAeraciona laguna u radu


VIDEO

EKOLOG d.o.o. - Aeracija laguna - puštanje u rad

EKOLOG d.o.o. - Aeraciona laguna - puštanje u rad