Ekolog d.o.o.
 

Otpadne vode

Kompanija Ekolog d.o.o. izdvaja se kao visokostručna za oblast prečišćavanja otpadnih voda.
Dugogodišnje iskustvo stečeno izradom velikog broja projekata, analiza, studija, izrade tehničke
dokumentacije, sanacije i izrade novih postrojenja za obradu vode, omogućava nam da pronađem
odgovarajuće rešenje za Vaše probleme iz ove oblasti. Kao veće grupe otpadnih voda izdvajaju se:

 

Industrijske otpadne vode Komunalne otpadne vode   Procedne vode sa deponija