Ekolog d.o.o.

Voda za pićePostrojenja za tretman voda

U zavisnosti od kvaliteta vode (hemijske i mikrobiološke) određuju se i tehnološki postupci u tretmanu vode koji su potrebni da se voda dovede do kvaliteta vode za piće.

 • Aeracija
 • Degazacija
 • Koagulacija i flokulacija
 • Doziranje hemikalija
 • Taloženje
 • Ozonizacija
 • Filtracija
 • Apsorpcija
 • Mikrofiltracija
 • Demineralizacija
 • UV Tretman
 • Omekšavanje vode
 • Hlorisanje
 • Neutralizacija hlora

U nastavku su predstavljene neke od referenci za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih postrojenja za tretman vode za piće.

POSTROJENJE ZA PRIPREMU PITKE VODE "PEŠTAN" LAZAREVAC
Kapacitet postrojenja:
I faza 200 l/s
II faza 300 l/s

Godina izgradnje: 1998.
Sirova voda je bunarska i ima povećan sadržaj gvožđa, mangana i amonijaka. Primenjeni tehnološki postupak obezbeđuje potpuno uklanjanje ovih polutanata, tako da se dobija higijenski ispravna voda za piće.

Primenjeni tehnološki postupci su:

 • aeracija
 • retenzija
 • filtracija na dvoslojnim filterima pesak-antracit
 • dezinfekcija gasnim hlorom

Proces je u potpunosti automatizovan. 
U II fazi koja još uvek nije izgrađena, biće korišćeni postupci ozonizacije i filtracije na aktivnom uglju.


Tehnološka šema postrojenja PPV "Peštan" Kalenić


PPV "Peštan", Lazarevac
Objekat postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta 200 l/s


PPV "Peštan", Lazarevac
Dvoslojni filteri sa upravljačkim pultom

POSTROJENJE ZA PRIPREMU PITKE VODE "KALENIĆ" KALENIĆ

Kapacitet postrojenja: 100 l/s
Godina izvođenja radova: 2000-2002.

Sirova voda je bunarska i ima povećan sadržaj gvožđa, mangana i amonijaka. Postupak prečišćavanja obezbeđuje njihovo potpuno uklanjanje i dobijanje higijenski ispravne vode za piće. Proces je u potpunosti automatizovan.

Primenjeni tehnološki postupci su:

 • aeracija
 • retenzija
 • filtracija na dvoslojnim filterima pesak-antracit
 • dezinfekcija gasnim hlorom


PPV "Kalenić" Kalenić
Objekat postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta 40l/s

 
PPV "Kalenić", Kalenić
Izgradnja filtera
PPV "Kalenić", Kalenić
Dvoslojni filteri u radu
   
     
 
PPV "Kalenić", Kalenić
Cevni razvod sa pneumatskim pogonom ventila
  PPV "Kalenić" Kalenić
Filteri sa upravljačkim pultom


POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE "BELE VODE" BEOGRAD

Ukupni kapacitet I, II, III filterske instalacije je 1100 l/s
Kapacitet II filterske instalacije je 300 l/s

Sirova voda je iz Save. Tehnološki postupak prečišćavanja se sastoji od sledećih procesa:

 • Flokulacija
 • Taloženje
 • Filtracija
 • Hlorisanje

Proces je u potpunosti automatizovan.

ŠEMA DOZIRANJA ALUMINIJUM SULFATA NA TALOŽNICE


PPV "Bele vode" Beograd
II Filtersko postrojenje


PPV "Bele vode" Beograd
Taložnik za II filtersko postrojenje


ReferencePostrojenja za tretman voda

Bele Vode-vodovodBele Vode-vodovod
Bele Vode-vodovodBele Vode-vodovod
KalenićKalenić
KalenićKalenić
BKalenićKalenić
KalenićKalenić
KalenićKalenić
Upravljački pultUpravljački pult
Fabrika vode-Peštan LazarevacFabrika vode - Peštan Lazarevac
Fabrika vode-Peštan LazarevacFabrika vode - Peštan Lazarevac
Fabrika vode-Peštan LazarevacFabrika vode - Peštan Lazarevac
Fabrika vode-Peštan LazarevacFabrika vode - Peštan Lazarevac
Fabrika vode-Peštan LazarevacFabrika vode - Peštan Lazarevac
Fabrika vode-Peštan LazarevacFabrika vode - Peštan Lazarevac
Fabrika vode-Peštan LazarevacFabrika vode - Peštan Lazarevac